• ചൈനീസ്
  • സിംഗിൾ-പോയിന്റ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ് മൊഡ്യൂൾ