• ചൈനീസ്
 • CH4 ഗ്യാസ് സെൻസർ

  • Dual Channel NDIR Sensor Methane(CH4) Combustible Gas Detector-SDG11DF33

   ഡ്യുവൽ ചാനൽ NDIR സെൻസർ മീഥെയ്ൻ(CH4) ജ്വലന ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ടർ-SDG11DF33

   എൻ‌ഡി‌ആർ (ഇൻ‌ഫ്രാറെഡ് ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ഷൻ) നായുള്ള സംയോജിത തെർ‌മോപൈൽ സെൻ‌സറിന്റെ SDG11DF33 കുടുംബം, ഇൻ‌ഫ്രാറെഡ് (ഐആർ) റേഡിയേഷൻ പവറിന് നേരിട്ട് ആനുപാതികമായ ഔട്ട്‌പുട്ട് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജുള്ള ഒരു ഡ്യുവൽ ചാനൽ തെർമോപൈൽ സെൻസറാണ്. സെൻസറിന് മുന്നിലുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇടുങ്ങിയ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടർ, ടാർഗെറ്റ് ഗ്യാസ് കോൺസൺട്രേഷനോട് ഉപകരണത്തെ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുന്നു. റഫറൻസ് ചാനൽ ബാധകമായ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു.
  • ASIC AFE Integrated Dual Channel NDIR Infrared CH4 Sensor for Flammable Gas Sensor-SDG11DF33G1

   കത്തുന്ന ഗ്യാസ് സെൻസറിനായി ASIC AFE സംയോജിത ഡ്യുവൽ ചാനൽ NDIR ഇൻഫ്രാറെഡ് CH4 സെൻസർ-SDG11DF33G1

   എൻ‌ഡി‌ഐ‌ആറിനായുള്ള (ഇൻ‌ഫ്രാറെഡ് ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ഷൻ) സംയോജിത തെർ‌മോപൈൽ സെൻ‌സറിന്റെ SDG11DF33G1 കുടുംബം, ഇൻ‌ഫ്രാറെഡ് (IR) റേഡിയേഷൻ പവറിന് നേരിട്ട് ആനുപാതികമായ ഔട്ട്‌പുട്ട് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജുള്ള ഒരു ഡ്യുവൽ ചാനൽ തെർമോപൈൽ സെൻസറാണ്. സെൻസറിന് മുന്നിലുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇടുങ്ങിയ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടർ, ടാർഗെറ്റ് ഗ്യാസ് കോൺസൺട്രേഷനോട് ഉപകരണത്തെ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുന്നു. റഫറൻസ് ചാനൽ ബാധകമായ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു.
  • Single Channel Methane(CH4) NDIR Gas Sensor for Natural Gas Leak Detector and Meter-SSG11DF33

   നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഡിറ്റക്ടറിനും മീറ്റർ-SSG11DF33 നുമുള്ള സിംഗിൾ ചാനൽ മീഥെയ്ൻ(CH4) NDIR ഗ്യാസ് സെൻസർ

   ഇൻഫ്രാറെഡ് (ഐആർ) റേഡിയേഷൻ പവറിന് നേരിട്ട് ആനുപാതികമായ ഔട്ട്‌പുട്ട് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജുള്ള ഒരൊറ്റ ചാനൽ തെർമോപൈൽ സെൻസറാണ് NDIR (ഇൻഫ്രാറെഡ് ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ഷൻ) എന്നതിനായുള്ള സംയോജിത തെർമോപൈൽ സെൻസറിന്റെ SSG11DF33 കുടുംബം. സെൻസറിന് മുന്നിലുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇടുങ്ങിയ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടർ, ടാർഗെറ്റ് ഗ്യാസ് കോൺസൺട്രേഷനോട് ഉപകരണത്തെ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുന്നു.
  • Integrated ASIC AFE Single Channel NDIR Gas Sensor CH4 Gas Detector-SSG11DF33G1

   സംയോജിത ASIC AFE സിംഗിൾ ചാനൽ NDIR ഗ്യാസ് സെൻസർ CH4 ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ടർ-SSG11DF33G1

   എൻഡിഐആർ (ഇൻഫ്രാറെഡ് ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ഷൻ) എന്നതിനായുള്ള സംയോജിത തെർമോപൈൽ സെൻസറിന്റെ SSG11DF33G1 കുടുംബം, സംഭവം ഇൻഫ്രാറെഡ് (IR) റേഡിയേഷൻ പവറിന് നേരിട്ട് ആനുപാതികമായ ഔട്ട്‌പുട്ട് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജുള്ള ഒരൊറ്റ ചാനൽ തെർമോപൈൽ സെൻസറാണ്. സെൻസറിന് മുന്നിലുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇടുങ്ങിയ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടർ, ടാർഗെറ്റ് ഗ്യാസ് കോൺസൺട്രേഷനോട് ഉപകരണത്തെ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുന്നു.