• ചൈനീസ്
  • അറേ ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ് മൊഡ്യൂൾ